สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

สำนักงาน ก.พ. เชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม 2557 ด้วยการลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

จัดทำข้อความน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ “ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า”

ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า

สพฐ. จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซต์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระราชทานการศึกษาสู่ปวงชน ทางโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยเชิญชวน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันเขียนข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทาน “ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า” โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกข้อความที่จะนำขึ้นเป็นอักษรวิ่งทางโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันถ่ายทอดสดกิจกรรมการถวายพระพร ข้อความที่ได้รับการคัดเลือกออกอากาศ จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ ให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงนามถวายพระพร ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรได้ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.154/father/
2. ให้โรงเรียน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนจัดทำข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทาน “ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า” โดยให้โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการโรงเรียนทำการคัดเลือกข้อความชนะเลิศในระดับโรงเรียน 3 ระดับพร้อมทั้งบันทึกข้อความลงในเว็บไซต์ http://210.246.188.154/father/ โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นรหัส SMIS ของโรงเรียน
3. ให้เขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกข้อความชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 ลำดับพร้อมทั้งบันทึกข้อความลงในเว็บไซต์ http://210.246.188.154/father/ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเป็นรหัสเขตพื้นที่ 4 หลัก สองหลักแรกเป็นรหัสจังหวัด สองหลักสุดท้ายเป็นลำดับที่ของเขต …เข้าเว็บไซต์ คลิก

โครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยเปิดรับสมัครส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เกิดการเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์ป่าประเภทนกและผีเสื้อ และระบบนิเวศของสวนป่า ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญและคุณค่าของนกและผีเสื้อในธรรมชาติ จะได้เกิดความรัก ความหวงแหนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้น
สำหรับกติกาการประกวด ต้องเป็นภาพนกและผีเสื้อที่ถ่ายภาพในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถ.กำแพงเพชร 2 กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งภาพได้ประเภทละไม่เกิน 5 ภาพ และไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล บันทึกเป็นนามสกุล TIFF หรือ JPEG รวมทั้งให้ระบุชื่อภาพ วัน เวลา จุดที่ถ่ายภาพ รายละเอียดการถ่ายภาพเป็นไฟล์ text ในรูป Microsoft word และส่งภาพในรูปแบบของแผ่น CD-ROM / DVD-ROM โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่นคืน
ทั้งนี้การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นกและผีเสื้อ ประเภทละ 2 ระดับ แบ่งเป็นบุคคลทั่วไป และเยาวชน ผู้สนใจสามารถร่วมส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641 ในเวลาราชการ และสามารถส่งภาพมาได้ที่สวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2272 4358 ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641 ทั้งนี้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th/wildlifednp  ใบสมัคร

โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015 “KODU KUP THAILAND 2015”

Microsoft-IT-Youth-Challenge-2015 บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จัดโครงการเพื่อการศึกษา Microsoft Partners in Learning ได้กำหนดจัดโครงการ  Microsoft IT Youth Challenge 2015 “KODU KUP THAILAND 2015” ขึ้นเป็นปีที่ 11 เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 นำเสนอและส่งผลงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยเสริมทักษะและการคิดวิเคราะห์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน และนำผลงานไปประยุกต์ใช้หรือเผยแพร่ตามเป้าหมายของโครงการ สนใจเข้าส่งผลงานสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://kodukup.eventbrite.com ภายใน 30 พฤศจิกายน 2557 (โครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2015)

โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย

 

EOL- System
EOL- System

บริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในชื่อ EOL System / EOL EngTest.net จะจัดการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย (Thailand English Online Contest by EOL System)  ช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 เพื่อกระตุ้นแวดวงการศึกษาให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาภาษาอังกฤษ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การแข่งขันดังกล่าว จัดขึ้นใน 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.engtest.net  (เอกสารการสมัคร)

การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2557

การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2557  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุด และเป็นขวัญ กำลังใจแก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานในการอุทิศ เสียสละ พัฒนาห้องสมุด โดยโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการพิจารณา จะต้องมีการพัฒนาห้องสมุดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สนใจเข้าร่วมประกวด ส่งเอกสารประกอบ ไปยัง อาจารย์เกษร บัวทอง ประธานชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยา 136 ถนนพระรามที่ 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.tla.or.th  |คำชี้แจง|แบบประเมิน|แบบเสนอชื่อ

 

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

การประกวดขับร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย   กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยนำบทเพลงรักชาติอันทรงคุณค่าในอดีต จำนวน 20 เพลงมาใช้ในการประกวด ได้แก่ 1.เพลงต้นตระกูลไทย 2.เพลงใต้ร่มธงไทย 3.เพลงรักชาติ 4.เพลงรักเมืองไทย 5.เพลงเดิน 6.เพลงสยามานุสติ 7.เพลงไทยรวมกำลัง 8.เพลงเพื่อนไทย 9.เพลงตื่นเถิดชาวไทย 10.เพลงรักกันไว้เถิด 11.เพลงทหารนเรศวร 12.เราสู้ 13.เพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย 14.เพลงอยุธยา 15.เพลงรักไทย 16.เพลงสุดแผ่นดิน 17.เพลงความฝันอันสูงสุด 18.เพลงไร้รักไร้ผล 19.เพลงภาพเธอ และ 20.เพลงโชคมนุษย์

การประกวดจะแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยไม่จำกัดเพศ ได้แก่ 1.อายุตั้งแต่ 11-14 ปี และ 2.อายุตั้งแต่ 15-18 ปี แบ่งการคัดเลือกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล 3 รางวัล โดยทั้ง 3 รางวัลจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลที่ 1 จำนวน 5,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 3,000 บาท และรางวัลที่ 3 จำนวน 2,000 บาท และผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 จะได้เข้าไปประกวดในระดับภาค

ระดับภาค คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล 3 รางวัล โดยทั้ง 3 รางวัลจะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล รางวัลที่ 1 จำนวน 20,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 10,000 บาท และรางวัลที่ 3 จำนวน 5,000 บาท และผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 จะได้เข้าไปประกวดในระดับประเทศ ระดับประเทศ คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล 5 รางวัล โดยรางวัลที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล รางวัลที่ 1 จำนวน 50,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 30,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับโล่ และเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง หมดเขตภายในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนวัฒนธรรม 1765 และ www.m-culture.go.th