โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

DrKaoมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่านซึ่งก่อตั้งด้วย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน ซึ่งก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรักการอ่านและการเขียน จัดโครงการประกวดเรื่องสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี ส่งผลงานที่ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน อาคาร สพฐ.3 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 (รายละเอียด)

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ “เพศศึกษาน่ารู้”

animation contest_3สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ “เพศศึกษาน่ารู้” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพศศึกษาสำหรับนักเรียน และสร้างความตระหนักให้กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง มีความเข้าใจในสรีระของตนเองและเพศตรงข้ามมากขึ้น และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิด และสร้างผลงานออกมาในรูปแบบแอนิเมชั่น ส่งผลงาน ถึง 31 พฤษภาคม 2557 นี้ (รายละเอียด)