โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน

Nanmeeบริษัท นานมี จำกัด  จัดทำโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 เพื่อให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเองและพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางด้านภาษาจีน จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาแจ้งนักเรียนที่มีความสามารถและทักษะทางด้านภาษาจีน เข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครเข้ารับการพิจารณา โดยตรงที่ บริษัท นานมี จำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-6488000 ต่อ 5400  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.nanmee.com/news_event.php?fieldID=90

ทุนการศึกษา เด็กช่าง สร้างชาติ 2557

SCGมูลนิธิ SCG  ได้จัดทำโครงการ “เด็กช่าง สร้างชาติ”   โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  และสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวช.  สาขาช่างอุตสาหกรรม  ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในปีการศึกษา 2557   โดยเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน  และมีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ   สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤษภาคม 2557   เด็กช่างสร้างชาติ 2557

โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ.2557

trueกลุ่มบริษัท ทรู ได้ดำเนินโครงการทรูปลูกปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ โดยในปี 2557 นี้ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญาเพิ่มเติมอีก จำนวน 500 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอุปกรณ์ติดตั้งและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (รายละเอียด)

มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ

มูลนิธิสมาน–คุณหญิงเบญจา  แสงมลิมูลนิธิสมาน–คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ ส่งเสริมการศึกษาการศาสนาและสาธารณประโยชน์ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงได้เข้าร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2532  เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2557 นี้ ได้กำหนดผู้ให้มีการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน  6  สาขา ได้แก่ พระสงฆ์นักพัฒนาการศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา   ครูภาษาไทย   ครูสังคมศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาก่อนประถมศึกษา สาขาละ 1 คน     เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลดีเด่นผู้สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลของมูลนิธิฯ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนสิงหาคม 2557 มูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา

โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

OBECสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online) ประจำปี 2557 เป็นเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีเวทีสำหรับแสดงผลงานในการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภท เกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา (ชั้น ป.1-6) ซึ่งมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สำหรับใช้ประกอบการสอนได้อย่างมีคุณภาพและหลากหลาย ประกาศ 8 กลุ่มสาระ  แบบพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก 8 กลุ่มสาระ  ใบสมัคร 8 กลุ่มสาระ

โรงเรียนการไปรษณีย์ 2557

โรงเรียนการไปรษณีย์ด้วยโรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นสถาบันการศึกษา สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2557 โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร โทร 0-2831-3775 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.com

KUBOTA Smart Kids

KUBOTA Smart Kidsบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำในประเทศไทย ได้จัดให้มีโครงการเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและเชื่อมโยงให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการเกษตร โดยใช้ชื่อว่าโครงการ “KUBOTA Smart Kids” ซึ่งเป็นการประกวดโครงงานเกษตรในหัวข้อ “การอนุรักษ์ดิน” โดยให้โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมส่งโครงงานเกษตรที่ทำในโรงเรียนหรือทำร่วมกับชุมชน ในระยะเวลาในการนำเสนอโครงงานดังกล่าว ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม (รายละเอียดโครงการ)