ขอเชิญร่วมการเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 9 ปี 2557

e-Learning9สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ ครู อาจารย์ นักเทคโนโลยีการศึกษา และนักออกแบบสื่อ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาและประชุมระดับชาติ ด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning Seminar and Workshop ครั้งที่ 9) ขึ้น ภายใต้ชื่อว่า Smart Learning with Innovative Technologies หรือ การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่http://www.itsc.cmu.ac.th/elearningday2014
ติดต่อสอบถาม 053-943811 โทรสาร 053-216747

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อาเซียน

nptomlogจังหวัดนครปฐม จะดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐมกับวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2557 สนใจเข้าร่วมโครงการตามรายละเอียดที่แนบ (รายละเอียด)