โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557

GoodTeacher57สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์การงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย คุรุสภา และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” โดยยกย่องบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  (รายละเอียดและใบสมัคร)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม

WP001แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อกระตุ้นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๕๖ ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2556  สนใจเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://www.bangkok.go.th/latphrao  (ใบสมัครและรายละเอียด)

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557

OBECสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการประกวดหนังสือดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย  ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย   ให้มีคุณภาพดี  มีสารประโยชน์  ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เปิดรับหนังสือเขาประกวดดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2557  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 (เกณฑ์การประกวด)

โรงละครไทย อลังการ พัทยา เปิดรอบการแสดงพิเศษสำหรับคณะครูและนักเรียน

ThaiAlangkarnโรงละครไทย “อลังการ”  ตั้งอยู่บน ถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 155 นาจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม นำเสนอการแสดงแห่งความเป็นไทยในมิติใหม่ สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ตระการตาของการแสดง  วิวิธจินตทัศน์ แห่งแรกในภาคตะวันออก ในรูปแบบการแสดงถึงถิ่นกำเนิดอารยธรรมไทยแต่โบราณ ความเชื่อของมนุษย์ มนต์เสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย และความภาคภูมิใจอันล้ำค่าในความเป็นชาติไทย เป็นโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้เปิดรอบการแสดงพิเศษสำหรับคณะครูและนักเรียนในเดือนธันวาคม 2556 , มกราคม – มีนาคม 2557 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อ คุณปัณณรัตน์ ภิรมณ์ตระการศรี โทร. 08 0815 7168 , 0 3825 6007  โทรสาร 0 3825 6008  (รายละเอียด)  (แบบสำรองที่นั่ง)

โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน (ระดับจังหวัด)

Buddaสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดฯ ขอให้ดำเนินการดังนี้
๑. กรอกรายละเอียดการสมัครฯ  ส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖ โดยส่งไปที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เลขที่ ๙๙/๑๘ หมู่ ๖ ถนนศูนย์ราชการ ต.ถนนขาด อ.เมืองฯ จ.นครปฐม  เพื่อรวบรวมจำนวนทีมที่จะเข้าประกวด เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อนที่จะมีการจัดการประกวดสวดมนต์ฯ  ซึ่งวัน เวลา  และสถานที่ ในการจัดการประกวดสวดมนต์ฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
๒.ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๐ ๓๔๓๔ ๐๓๕๑  ต่อ  ๑๓  โทรสาร. ๐ ๓๔๓๔ ๐๓๔๙ ต่อ ๑๕  (หลักเกณฑ์และใบสมัคร)

คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557

Krusapa คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2557 กำหนดจัดงานวันครู พ.ศ. 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยให้มีการจัดประกวดเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 มอบให้คณะอนุกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ และระลึกถึงพระคุณครู จึงขอเชิญชวนประชาชน ครู นิสิต นักศึกษา นักเรียน ส่งข้อเขียนเข้าประกวด   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา http://www.ksp.or.th หรือ โทรศัพท์ 0-2282-3153 และ 0-2281-4843  (ประกวดข้อเขียน) (ประกวดคำขวัญ) (ประกวดบทร้อยกรอง)

โครงการหนังสือเล่มเล็กกับมาสเตอร์อาร์ต (Art Teacher)

โครงการหนังสือเล่มเล็กกับมาสเตอร์อาร์ต
โครงการหนังสือเล่มเล็กกับมาสเตอร์อาร์ต

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน “มาสเตอร์อาร์ต” จะจัดอบรมครูในโครงการหนังสือเล่มเล็กกับมาสเตอร์อาร์ต (Art Teacher) ในส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม สมัครผ่าน facebook กด like Fanpage มาสเตอร์อาร์ต ที่ www. facebook/MASTERARTCLUB แล้วส่งข้อมูลของผู้สมัครชื่อ-สกุล/โรงเรียน/ชั้นปีที่สอน/เบอร์โทรศัพท์/e-mail address ผ่านทาง inbox ของ facebook ผู้มีสิทธิได้เข้าร่วมจะได้รับการตอบกลับจากบริษัทฯ สำหรับผู้ที่ไม่มี facebook ให้แฟกซ์ใบตอบรับไปที่ 0-2233-4986 หรือที่ บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด 210 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (รายละเอียด)