โครงการอบรมผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงระดับพื้นฐาน

สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย เชิญชวนครูสอนขับร้องประสานเสียง หรือครูที่สอนดนตรีสากล มีความสามารถอ่านตัวโน๊ตที่เป็นบรรทัด 5 เส้นได้และมีใจรักที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง สมัครเข้ารับการอบรมผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงระดับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2556 สำหรับครูในระดับประถมศึกษา และ วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2556 สำหรับครูในระดับมัธยมศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาท   สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02-6753223 (รายละเอียด)

การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กำหนดจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม-สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างทั่วถึง   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://www.psc.ac.th (รายละเอียด)

การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๔ (4th TMC – Thailand Mathematics Contest)

สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๔  (4th TMC – Thailand Mathematics Contest) เพื่อเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมให้กับเยาวชนไทยในทั่วทุกภูมิภาค ได้มีเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการระดับประเทศ และพัฒนาต่อยอดศักยภาพสูงสุดไปจนถึงเวทีระดับนานาชาติ
TMC – Thailand Mathematics Contest เป็นการสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ใน ๙ ระดับชั้น คือ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๕ อย่างละเอียดเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อน ที่สามารถนำไปพัฒนาการเรียนในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนที่มีศักยภาพที่ดี ก็จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย เพื่อไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานชาติ 2014 IMC – International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะจัดแข่งขันขึ้นทุกปี ระหว่างประเทศสมาชิกของ IMC UNION ๑๑ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ อิหร่าน และประเทศไทย
เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันในรอบประเมินศักยภาพระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทางเว็บไซต์ http://www.tmcthailand.net และจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์สอบ TMC ทั่วประเทศ โดยมีค่าลงทะเบียนผู้เข้าสอบคนละ ๒๕๐ บาท  (รายละเอียด)
ศูนย์สอบภาคกลาง -โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี    – โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี    – โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(สท.)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิร่วมร้อยใจไทย และ บริษัท รอยัล พารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดโครงการ “สรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย”  โครงการประกวดความสามารถเยาวชนระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 ในหัวข้อ 100 ปี เพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 และครบรอบ 100 ปี เพลงสรรเสริญพระบารมี (รายละเอียด)

โครงการ PTT INSPIRATION 2 “ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับชาติ”

บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัดมหาชน จัดให้มีโครงการ PTT Inspiration 2 ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาทีมชาติ โดยการส่งภาพถ่ายขณะเล่นกีฬาพร้อมเขียนคำคม หรือคำบรรยายภาพที่สื่อถึงแรงบันดาลใจ ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด และประวัติส่วนตัวที่น่าสนใจด้านกีฬา (ไม่จำกัดบรรทัด) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬา เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต (รายละเอียด)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม

ด้วย แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อกระตุ้นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๕๖ หากสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครดังแนบ(ใบสมัครและรายละเอียด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘-๔๙๑๙-๙๒๗๙ และ ๐๘-๗๔๘๙-๐๓๑๓