โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2556

ship2 เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชน
อาเซียน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้สำหรับ
นำไปใช้ประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคต

จุดเริ่มต้นของการเดินทางอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
จากนั้นเรือจะแวะเยือนประเทศต่าง ๆ
ได้แก่ เวียดนาม ไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ระยะเวลาการเข้าร่วม
โครงการระหว่างวันที่
28 ตุลาคม –17 ธันวาคม 2556
ประเภทบุคคลทั่วไป สมัครด้วยตนเองวันที่ 1 – 30 เมษายน 2556 ที่ กลุ่มประสานงานต่างประเทศ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ในวันเวลาราชการ
ประเภทบุคคลทั่วไป
สมัครทางไปรษณีย์วันที่ 1 – 24 เมษายน 2556 ส่งมายังที่อยู่ข้างต้น (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
ประเภทผู้แทนจังหวัด สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตนอาศัยอยู่
วันที่ 15 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556