ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ทิวทัศน์ วัฒนธรรม ชีวิตถิ่นเพชรบูรณ์”

Phetchaboonสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายจังหวัดเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ “ทิวทัศน์ วัฒนธรรม ชีวิตถิ่นเพชรบูรณ์” ชิงรางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย กำหนดส่งภาพ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พศ. 2556 อ่านรายละเอียด http://www.portfolios.net/group/contests/forum/topics/31-05-2013…นวเนตร : ข่าว

ประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 26 หัวข้อ “มุมมองที่สร้างสรรค์”

Samakom สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 26) ในแนวคิด “มุมมองที่สร้างสรรค์” จัดให้มีการประกวดภาพถ่าย แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ตามแต่ละถ้วยพระราชทาน ดังนี้
1. ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “เสียง” ในหัวข้อนี้ กำหนดภาพที่ส่งต้องเป็น ไฟล์ภาพเอกรงค์ (Monochrome) เท่านั้น
2. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหัวข้อ “องค์ประกอบสี” ในหัวข้อนี้กำหนดให้ภาพที่ส่งต้องเป็น ไฟล์ภาพสี เท่านั้น
3. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในหัวข้อ “สะพาน” (อาจเป็นภาพสะพานจริงๆ หรือ ภาพที่มีความหมายถึงความเชื่อมต่อก็ได้) ในหัวข้อนี้ ภาพที่ส่งจะเป็น ไฟล์ภาพสีหรือเอกรงค์ ก็ได้
4. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “ผจญภัย” ในหัวข้อนี้ ภาพที่ส่งจะเป็น ไฟล์ภาพสีหรือเอกรงค์ ก็ได้
5. ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ “อร่อย” ในหัวข้อนี้ ภาพที่ส่งจะเป็น ไฟล์ภาพสี หรือเอกรงค์ ก็ได้
6. ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในหัวข้อ “สนุก”เฉพาะในหัวข้อนี้ สามารถตกแต่งภาพและใช้เทคนิคได้อย่างเสรี และภาพที่ส่งจะเป็นไฟล์ภาพสีหรือเอกรงค์ ก็ได้
การส่งผลงาน : ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 21 เมษายน 2556 ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.portfolios.net/group/contests/forum/topics/26#ixzz2LK3sGgNT

ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน

NAETC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน 3 ค่าย ดังนี้
1.   “ค่ายเยาวชนยุวขจีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1” ให้แก่เยาวชนอายุระหว่าง 11-13 ปี จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีค่าใช้จ่าย คนละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดการเข้าค่าย 5 วัน 4 คืน
2.  “ค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาอังกฤษมุ่งอาเซียน รุ่นที่ 1” ให้แก่เยาวชนอายุระหว่าง 11-13 ปี จำนวน 125 คน ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีค่าใช้จ่าย คนละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดการเข้าค่าย 6 วัน 5 คืน
3.  “ค่ายเยาวชนศิลปะการถ่ายภาพ รุ่นที่ 9” ให้แก่เยาวชนอายุระหว่าง 11-17 ปี จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีค่าใช้จ่าย คนละ 6,000 บาท ( หกพันบาทถ้วน ) เป็นค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร และค่าที่พัก ตลอดการเข้าค่าย ฯ 5 วัน 4 คืน