โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

1Ampur1Tunกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 02 628 5646 ต่อ 106-107 ในวันและเวลาราชการ อ่านหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดใบสมัครทุน http://www.odos.moe.go.th/

การประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยม ครั้งที่ 1

TeacherTalentAwardศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ เครือข่ายสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรแห่งการปฎิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครูได้พิจารณา เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้เป็นพิมพ์เขียวที่สำคัญของครูในการพัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลขอการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงมี โครงการ “ประกวดแผนการสอนและสื่อการเรียนรู้ยอดนิยมครั้งที่ 1 (Teacher Talent Award Season 1)” โดยจัดประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น (ป.1 – ม.6) ชิงรางวัลรวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) พร้อมเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศจาก ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการสบับสนุนเงินรางวัลจากบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด จึงขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการดัง กล่าว ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.tta.in.th

“ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ”

SCGมูลนิธิเอสซีจี จัดโครงการ “ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ” ในโครงการ SCG Sharing the Dream วัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 3 ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.7 โดยจะพิจารณาร่วมกับคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 และสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรมในปีการศึกษา 2556 จำนวน 500 ทุน โดยพิจารณาจากคะแนนสูงสุดของนักเรียนที่สมัครเข้ามา เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อด้านอาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์ขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.scgfoundation.org 

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น

Thai-Japanสพฐ.ขอความร่วมมือโรงเรียนมัธยมประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ไทย- ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ( ทุนเรียนฟรี ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส. จำนวน 2,000 คน ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และสามารถมีรายได้ขณะศึกษา มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย – ญีปุ่น  จึงขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ มีทางเลือกในการศึกษาในด้านการเรียนเทคนิคเชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงเรียนเมธา รักษ์การบริบาลรัชโยธิน สนใจ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.metharak.com สมัครภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2556 …/นวเนตร : ข่าว

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มนต์เสน่ห์เมืองชะอำ”

Cha-Umเทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี จัดประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มนต์เสน่ห์เมืองชะอำ” ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ และเป็นภาพที่ถ่ายด้วย กล้องดิจิตอล SLR (single lens Reflect) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๖ ล้านพิเซล สนใจส่งภาพเข้าประกวด ได้ที่ส่งภาพเข้าประกวดได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระบุมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด” ส่งมาที่ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ ถนนนราธิป ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทร. 0-3247-1665 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์) …/นวเนตร : ข่าว