คุรุสภาจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2556

p65093260714คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม ประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2556 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออก และถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของครู ระลึกถึงพระคุณครู เชิดชูเกียรติคุณครูและวิชาชีพครูผ่านการวาดภาพ หัวข้อในการประกวดวาดภาพวันครู พ.ศ. 2556 คือ พระแม่แห่งแผ่นดิน “ผู้ทรงเป็นครู” โดยประกวดวาดภาพในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทรศัพท์หมายเลข 0 2280 0048, 0 2281 4843, 0 2282 1309, 0 2282 3153 และ 0 2280 4334-8 ต่อ 508, 523, 586, 636 และ 671 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร และหนังสือรับรอง ได้ที่ www.ksp.or.th