เชิญเที่ยวงาน “เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดงาน”เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๒๕๕๕” ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในการนี้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้ครู อาจารย์และนักเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน เข้าชมงานโดยไม่ต้องเสียค่าบัตรบำรุงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยติดต่อ นางสาวอาจรีย์ พัวพันธ์สกุล เจ้าหน้าที่การตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 08-4612-0230
เป็นผู้ประสานงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ http://www.royalparkrajapruek.org

ประกวดเรียงความหัวข้อ “คุณลักษณะของนักเรียนที่ดี” และหัวข้อ “คุณลักษณะของสถานศึกษาที่ดี”

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะจัดการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “คุณลักษณะของนักเรียนที่ดี” และ “คุณลักษณะของสถานศึกษาที่ดี” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนด คุณลักษณะของศิษย์ที่ดี และสร้างมาตรฐานสถานศึกษาที่ดีตามความต้องการของผู้เรียน
เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2555 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ สมศ. http://www.onesqa.or.th หรือ สอบถามได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-2163955 ต่อ 181

รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา” ท่านใดสนใจมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามินทร์ สามารถสั่งจองได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ราคาคู่ละ 368 บาท ดูรายละเอียดได้ที่ www.rspg.or.th และ www.thailandpost.com