ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทย (Thai model of Civic Education)

สพฐ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาเว็บไซต์ ชื่อ www.thaiciviceducation.org  เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อความเป็น พลเมือง (Civic education) และความรู้ความเข้าใจเชิงการเมือง (Political literacy) ซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพฐ.

งานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม  เขต ๒ ขอ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ รวมทั้งสามารถส่งเอกสารหรือผลงานที่เกี่ยวข้องไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยจัดทำเป็น PDF-file พร้อมข้อมูลของเจ้าของผลงานโดยสังเขป และส่งไปที่ สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๓๐๐ หรือ social9009@gmail.com   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๔

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้

โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1 รูปแบบ Application บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์
ขอเชิญนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ. สช. และ กทม. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน รับสมัครทั้งประเภท นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 *** ขยายเวลาส่งถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555
ณ อาคาร สพฐ.3 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสิทธิพร กีรติวัฒนกูร โทร 08 1325 3610 และ 02 288 5704 และที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ

ประกวดภาพถ่าย “ยกย่องเชิดชูเกียรติครู”

สำนักงาน ก.ค.ศ.เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีโครงการ “ประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง สร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครู และเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้นำเสนอแนวคิดและมุมมอง ประทับใจที่มีต่อครู โดยการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อบรรยายความรู้สึก (รายละเอียด)

โครงการออมเพิ่ม เสริมทักษะ เพื่อสมาชิก กบข

กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถออมเงินเพิ่มกับ กบข.ได้โดยสะสมเงินเพิ่มกับ กบข.จาก 3% ของเงินเดือนทุกเดือน โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 15 % ของเงินเดือน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการวางแผนการออมระยะยาวเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงหลังเกษียณอายุราชการ
รายละเอียด

ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพ-ระบายสี

ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพ-ระบายสี หัวข้อ”ไทย-เยอรมัน ที่ฉันฝัน”ส่งภาพมาที่ บริษัท สเต็ดเลอร์(ประเทศไทย)จำกัด รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3

สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3
(3rd TMC – Thailand Mathematics Contest) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาคได้มีเวทีแข่งขันในระดับประเทศ และพัฒนาศักยภาพต่อไปจนถึงเวทีระดับนานาชาติ เป็นการสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน ใน 9 ระดับชั้น คือ ตั้งแต่ชั้น ป.3 – ม.5 อย่างละเอียดเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อน ที่สามารถนำไปพัฒนาการเรียนในระดับที่สูงขึ้น เปิดรับสมัครสอบเพื่อประเมินศักยภาพ ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2555 ทางเว็บไซต์ http://www.tmcthailand.net และจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์สอบ TMC โดยคิดค่าสมัครคนละ 250 บาท ดูรายละเอียดที่ http://www.tmcthailand.net , http://www.facebook.com/tmcfamily … นวเนตร/ข่าว