โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี 2555

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แจ้งว่า ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ได้มีการประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู เรื่อง โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยมีกิจกรรม 3 ประเภท คือ 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. ผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมมาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4 และ 5   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.tdc.go.th โดยส่งใบสมัครพรัอมผลงานที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2555… นวเนตร : ข่าว

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ดำเนินโครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ตั้งแต่ปี 2553  ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี เกิดผลให้พ่อแม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูก เป็นการลดปัญหาสิ่งเสพติด  ในปี 2555 โครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า เป็นปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปีที่ 10 ภายใต้แนวคิด “งดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศล” ปฏิบัติบูชาในโอกาสพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ทำการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้องค์กร ครอบครัว และบุคคล เข้าร่วมปฏิบัติบูชาร่วมกันทำบุญและเจริญสติ ทั้งนี้ ได้มีการตั้งเป้าหมายภาคส่วนต่าง ๆ จำนวน 2,600 องค์กร 2,600 ครอบครัว และ 2,600 บุคคลต้นแบบงดเหล้าตลอดชีวิต โดยใช้การเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้น  จึงขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า โดยร่วมบันทึกความดี ส่งมาที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555  สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.stopcrink.com หรือสอบถามสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้ที่ 0 2948 3300 …นวเนตร : ข่าว

หนึ่งแสนครูดี ๒๕๕๕

  สพฐ.ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ได้รับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อมกับผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกอีก ๒๕ ราย

การผลิตวารสาร และจดหมายข่าวออนไลน์-อุตรดิตถ์ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตวารสาร ด้วยโปรแกรม Desktop Author และจดหมายข่าวออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher 2007 ณ ห้องประชุม ๑ สพป.อต.๒ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ (สพป.อต.๒)ให้เกียรติเปิดการอบรม และบรรยายสรุปถึงความสำคัญของวารสารออนไลน์

ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานของครูนักเรียนในสถานศึกษา และผลการดำเนินงาน ของ สพป.อต.๒  อย่างต่อเนื่องทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการพัฒนาบุคลากรในสังกัด สพป.อต.๒  ทุกกลุ่มกลุ่มละ ๒ คน และข้าราชการครูซึ่งเป็นตัวแทนจากอำเภอในสังกัด อำเภอละ ๒ คน รวมผู้เข้าประชุมจำนวน ๓๔ คน โดยใช้เวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรในสังกัด ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมครบถ้วน และได้รับสนับสนุนด้านวิทยากร จากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลุ่ม “Art’PR” จำนวน ๓ คน คือ นายสมชาย  สำอางค์กาย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑  นายไพรัช นวลขำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต ๑  และนางนวเนตร ยอดอุดม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครปฐม ๒

คาดว่า เมื่อบุคลากรผ่านการประชุมในครั้งนี้แล้ว สามารถ นำความรู้ที่ได้ไปสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ในลักษณะของวารสารออนไลน์ และจดหมายข่าวออนไลน์ ส่งผลให้ทุกกลุ่มมีวารสารเป็นของตนเอง และสามารถเผยแพร่ออนไลน์ได้

 

ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ แทนตราสัญลักษณ์เดิม เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจุบัน และเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หรือที่ กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. ๐๒-๒๘๑-๙๒๖๔ , ๐๒-๒๘๑-๑๗๕๓
(รายละเอียด 

 

มาแล้วเกณฑ์เออร์ลี่ใหม่ รับอื้อ 15 เท่า-อายุ 50 ปีขึ้น

นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลี่รีไทร์ ปีงบประมาณพ.ศ.2556  มีผลออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคมแล้ว การดำเนินการเรื่องนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการนี้ โดยให้ส่วนราชการที่มีจำนวนข้าราชการสูงอายุ 50 ปีขึ้นไป กำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าโครงการเออร์ลี่รีไทร์ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมาย สพฐ.คำนวณข้อมูลแล้วจะมีข้าราชการสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้จำนวน 12,231 คน และจากการสำรวจข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจจะสมัครเข้าโครงการนี้จำนวน 11,000 คน
รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมของปีที่ผ่านมา โดยจะได้รับเงินก้อน8-15 เท่าของเงินเดือน รวมเงินประจำตำแหน่ง ส่วนกำหนดปฏิทินการรับสมัครนั้นสพฐ.ได้กำหนดออกมาแล้วดังนี้ วันที่ 2-13 กรกฎาคม เปิดรับสมัครให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการนี่ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา และวันที่ 23-27 กรกฎาคม ให้ยื่นหนังสือขอระงับการลาออกในกรณีที่เปลี่ยนใจ และในวันที่ 30 กรกฎาคมให้เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาผู้เข้าโครงการเออร์ลี่รีไทร์ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา … มติชน ฉบับวันที่ 3 ก.ค. 2555 (กรอบบ่าย)