ขอเชิญร่วมประกวดจิตรกรรมเยาวชน

มูลนิธิโ่รคตับ ร่วมกับ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการประกวดจิตรกรรมเยาวชน รางวัล อังคาร กัลยาณพงศ์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “รู้ทันมะเร็งตับ รับมือได้ โอกาสหายสูง” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสือกลางในการรณรงค์ให้นักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็งตับ และตื่นตัวที่จะดูแลสุขภาพมากขื้นสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailiverfoundation.org    (รายละเอียด ) … /นวเนตร : ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ประจำปี 2555

มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้จัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ขื้นเป็นปีที่ 19  ภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือร่วมใจไทยน่าอยู่” โดยให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในทางศิลปะ อันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสะท้อนความมีเอกลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยที่มีความแตกต่างกัน ทั้งประเพณี ความเชื่อและศาสนา  ได้สะท้อนภาพจากแนวคิดที่จะร่วมสร้างประเทศไทยให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยตรงที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 กรกฎาคม 2555…รายละเอียด     นวเนตร : ข่าว

ขอเชิญนักเรียน ป.4-6 ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด  จัดโครงการประกวดภาพวาดระบายสี ครั้งที่ 7 หัวข้อ “พลังจิตอาสา นำพาโลกน่าอยู่”  โดยเปิดโอกาสให้นักเีรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ได้พัฒนาทักษะทางด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์โดยนำเสนอผ่านภาพวาดในมุมมอง ของการเป็นผู้มีจิตอาสาเป็นผู้ให้ เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวม  นักเรียนที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2555  จัดส่งโดยตรงไปยัง บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด (ประกวดวาดภาพ) เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ ไว ดับยู ซี เอ ชั้น 30 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 0 2677 3838 ในเวลาทำการ หรือที่เว็บไซต์ http://www.ars.co.th           นวเนตร : ข่าว

โครงการ “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง”

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง” รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2555  ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   วัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ในระดับขั้นพื้นฐาน เป็นการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรม ประเพณีไทย ให้นักเรียนเกิดความรัก หวงแหน และสืบสานต่อไป  สนใจสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555   (รายละเอียด ) … /นวเนตร : ข่าว

การอบรมเครือข่าย ปชส.สพม.10

ว่าที่ ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุนิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย การเชื่อมโยงเครือข่าย การสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ หลักการถ่ายรูปเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว และการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมขององค์กร ให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ในการนี้ นางนวเนตร ยอดอุดม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้เข้าร่วมทีมวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “หลักการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” ด้วย