กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดคัดลายมือ ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์ที่จะคัดเลือกผู้ที่มีลายมือสวยที่สุดในประเทศไทย รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ขอเชิญโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีลายมือที่สวยงาม ระดับชั้นละ 5 คน ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  และเปิดกว้างให้นิสิต นักศึกษาทุกคนในระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด ตามหลักเกณฑ์การประกวดที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่ สำนักสื่อสารสาธารณะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมดเขตรับผลงานวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555ดยถือตราประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ
ดาวน์โหลด เอกสารหลักเกณฑ์การประกวดคัดลายมือ   … /
นวเนตร : ข่าว

จดหมายข่าวนครปฐม เขต 2 ฉบับปฐมฤกษ์

ขอเชิญกลุ่มงานต่างๆในสำนักงาน โรงเรียน ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต ๒ ที่มีกิจกรรมดีเด่น ร่วมส่งบทความพร้อมภาพประกอบ เป็นไฟล์ดิจิตอล ไปยัง e-mail : p r n a k h o n p a t h o m 2 @gmail.com (พิมพ์ติดกันทั้งหมด) หรือโพตส์ไว้ใน Facebook แล้ว Tag ไปที่ Facebook งานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2  http://www.facebook.com/Nakhonpathom2PrimaryEducation

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อันดับ ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในโอกาสเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นอันดับที่ ๑ ของประเทศ (ได้คะแนน ๔.๘๘๒๒๐) นับเป็นเกียรติยศ และภาคภูมิใจที่โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ได้ตั้งใจ ร่วมมือกันปฏิบัติราชการ จนบรรลุผลสำเร็จ

โครงการ “ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิก”

คลื่น F.M. 99.0 MHz Active Radio บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดให้มีกิจกรรมพิเศษ “PTT  INSPIRATION ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่โอลิมปิก” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุนักกีฬาตั้งแต่ 11 – 17 ปี  ส่งเรียงความ หัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่โอลิมปิก” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4   ทั้งนี้คัดเลือกผลงาน 10 คน ผ่านเข้ารอบ และผู้ที่ไ้ด้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เงินทุนการศึกษา 30,000 บาท และเป็นตัวแทนเยาวชนเดินทางไปชมกีฬาโอลิมปิก ณ ประเทศอังกฤษ พร้อมอาจารย์ผู้ฝึกสอน  ผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555  (รายละเอียด) …/ นวเนตร : ข่าว

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (นานาชาติ)

มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (นานาชาติ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชิงทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ปีการศึกษา 2555 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 , 4-6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-3 , 4-6  สถานศึกษาที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 (นานาชาติ) รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  สามารถดูรายละเอียดและกรอกข้อมูลส่งใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.romchatra.ssru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2555 … /นวเนตร : ข่าว

กระทรวงพลังงานขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงานนโยบายและแผนพลัีงงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมการประกวด “พี่น้อง ร้องเต้นบทอาขยานประหยัดพลังงานเราทำได้” สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับการประหยัดพลังงาน นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.eppo.go.th , http://www.facebook.com/peenongrongten  หรือสอบถามเบอร์โทร 0 2967 1555 … /นวเนตร : ข่าว

รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเรียนทางไกล   ได้ขยายเวลาการสมัครและลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (วิจัยชั้นเรียน) รุ่นที่ 9  ปี 2555  ออกไปจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555   ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://www.dei.ac.th … /นวเนตร : ข่าว