เลื่อนเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเลื่อนขั้นเงินเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษา 48 เขต นำร่อง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 30 มี.ค. 55 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนระยะ 4 ปี

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนสำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามบริบท ศักยภาพ ความต้องการของเขตพื้นที่ (Area Based) โดยใช้กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย     รอง ผอ.สพป.ทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานในกลุ่มนิเทศฯ ผู้แทนคณะกรรมการ 3 องค์คณะ ได้แก่ อ.ก.ค.ศ, คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ, คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา , ประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนละ 2 โรงเรียน ยกเว้นกลุ่มโรงเรียนเอกชน ,ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ,ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ทุกคน ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2555 ที่ รร.เวล นครปฐม